Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
9664288 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Hồng Thái Đông
9664305 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Yên Thọ
9664279 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Bình Minh
9664294 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Lê Hồng Phong
9664300 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Tràng An
9664301 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Tràng Lương
9664280 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Đức Chính
9664277 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Bình Dương A
9664299 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Thủy An
9664276 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN An Sinh B
9664302 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Việt Dân
9664293 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Kim Sơn
9664297 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Sơn Ca
9664289 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Hồng Thái Tây
9664303 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Xuân Sơn
9664282 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Hoa Anh Đào
9664295 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2020 Trường MN Nguyễn Huệ
9664238 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Thủy An
9664228 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Hồng Thái Tây
9664236 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Nguyễn Huệ
9664243 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Yên Thọ
9664233 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Mạo Khê II
9664222 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS An Sinh
9664240 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Việt Dân
9664223 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Bình Dương
9664232 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Mạo Khê I
9664234 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Nguyễn Du
9664224 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Bình Khê
9664239 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2020 Trường THCS Tràng An
9664252 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Hoàng Quế
9664251 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Đức Chính
9664266 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Tràng An
9664258 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Lê Hồng Phong
9664256 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Kim Đồng
9664255 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Hưng Đạo
9664262 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
9664267 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Việt Dân
9664263 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Quyết Thắng
9664261 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Nguyễn Huệ
9664259 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Mạo Khê A
9664270 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Yên Đức
9664260 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Mạo Khê B
9664257 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Kim Sơn
9664248 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Bình Dương
9664254 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Hồng Thái Tây
9664249 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Bình Khê I
9664246 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH An Sinh
9664271 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2020 Trường TH Yên Thọ